ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Vállalkozó adatai:

cégnév: Civil Színpad Kft.
székhely: 1093 Budapest, Gönczy Pál u. 6.
szolgáltatási hely: PRIZMA Event Budapest
1093 Budapest, Gönczy Pál u. 6.
továbbiakban: Rendezvényhelyszín
cégjegyzékszám: 01 09 902371
adószám: 14405020-2-43
bankszámlaszám: 11709002-25966615
képviselő: Zombor Gábor ügyvezető igazgató

1. Vállalkozó a PRIZMA Event Budapest – 1093 Budapest, Gönczy Pál u. 6. – üzemeltetője. A rendezvényhelyszín 100 fő befogadásához rendelkezik érvényes hatósági engedéllyel.

2. A rendezvény kezdő időpontjától a rendezvény végéig jelen van Vállalkozó és Megrendelő kijelölt képviselője. A rendezvény alatt észlelt esetleges hibákról Megrendelő képviselője azonnal értesíti Vállalkozó képviselőjét, aki minden tőle telhetőt és általában elvárhatót haladéktalanul köteles megtenni a ténylegesen fennálló hiba elhárítása és/vagy hiány pótlása érdekében. Felek képviselői mindkettejük által aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a rendezvény zárórájáig azt, ha Vállalkozó képviselőjének tevékenysége a hibás teljesítés elhárításában nem vezetett eredményre, vagy ha a hiba nem Vállalkozó érdekkörében merült fel és annak elhárítása a vállalkozói díjon felüli költséget jelent Vállalkozó terhére, vagy ha a rendezvény zavartalan lebonyolítását olyan ok akadályozza, amelyért egyik fél sem felelős – vis major –. Megrendelő Vállalkozóval szemben hibás teljesítés okán kizárólag a jegyzőkönyvben foglaltak szerint jogosult igényt érvényesíteni a jövőben.

3. Megrendelő saját eszközét, saját kockázatára viheti be és tárolhatja a rendezvény helyszínén, és kizárólag úgy üzemeltetheti, amihez Vállalkozó hozzájárult.

Káreseményről a felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, vagy arról egymás jelenlétében, egymás által aláírt jegyzőkönyvet írnak alá, azonnal. Az írásbeli értesítés, vagy közös jegyzőkönyv felvételének elmulasztása esetén mindegyik fél viseli a saját maga kárát.

4. Megrendelő a saját teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek a magatartásáért a sajátjaként felel Vállalkozó felé.

5. Megrendelő köteles a rendezvénytermet és annak berendezéseit rendeltetésének megfelelően, állagának megóvása mellett és mások jogainak sérelme nélkül használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Az általa okozott kárt számla ellenében a rendezvényt követő munkanapon megfizeti.

6. Megrendelő köteles a végleges létszámról legkésőbb a rendezvényt megelőző 3. napig Vállalkozót tájékoztatni.

7. Vállalkozót az árajánlatban foglalt vállalkozói díj illeti meg, melyről Vállalkozó a rendezvény napján számlát állít ki, melyet Megrendelő köteles kiegyenlíteni a helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával, vagy megegyezés szerint 8 napon belül átutalással.

Megrendelő késedelembe esik, ha valamely díjrészlet nem kerül általa oly módon kiegyenlítésre, hogy az a kikötött határidőig jóváírhatóvá váljon Vállalkozó számláján. Késedelmes teljesítés
esetén a Megrendelőt a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésének kötelezettsége terheli.

8. Megrendelésnek számít a Megrendelőtől írásban érkezett foglalási szándék, melyet a Vállalkozó írásban visszaigazol.

9. A Megrendelő a jelen szerződést bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja az alábbi feltételekkel:

– a rendezvény kezdő napját megelőző 7 napon belül a felmondással egyidejűleg köteles megfizetni a bruttó vállalkozói díj 50%-ával megegyező összeget kötbér jogcímén a Vállalkozónak.

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

10. Vállalkozó a jelen szerződést indokolási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal a Megrendelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja az eseményt megelőző 30 napon kívül.

11. Vis major esetén felek bármikor, azonnali hatállyal jogosultak szerződést megszüntetni.

12. Felek a jelen ügyletükre kikötik az írásbeliséget, ami azt jelenti, hogy minden egymás felé tett nyilatkozatuk kizárólag írásban érvényes. Írásbelinek minősül az az okirat, amelynek átvételét a másik fél az okiraton nyugtázza, a postai úton megküldött okirat akkor, ha azt a másik fél jelen okiratban közölt címére küldték meg, az e-mail és a telefax üzenet, ha a küldő félnek rendelkezésére áll a kézbesítést nyugtázó okirat is.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Ptk. előírásai irányadóak.